Flaga UE

Obowiązek wytwórców i odbiorców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE

Zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz  tzw. „Significant Grid User” (SGU - znaczący użytkownik sieci), których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Do grupy SGU (szczegóły klasyfikacji SGU przedstawione w Rozporządzeniu) zakwalifikowani są użytkownicy posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D. Do jednostek tych zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej (synchronicznego lub niesynchronicznego) jest większa lub równa 0,2 MW.

Treść całego rozporządzenia dostępna jest na stronie Operatora Sieci Przesyłowej www.pse.pl/so-gl , dlatego prosimy o zapoznanie się jego zawartością a w szczególności z zakresem obowiązków z niego wynikających.

Jednym z istotniejszych wymagań jest obowiązek wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego pomiędzy wspomnianymi wcześniej użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

W związku z powyższym opracowane i opublikowane zostały dokumenty:

Jednocześnie dokonane zostały zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (karta aktualizacji CK12/2020) co wymusiło również dostosowanie zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (karta Aktualizacji nr 3/2020).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia w temacie wymiany danych.

Wymiana dany strukturalnych.

Docelowo dane strukturalne powinny być przekazywane bezpośrednio do operatora Sieci Przesyłowej a proces ich wymiany powinien rozpocząć się z chwilą uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych (PWDS). Planowane przez PSE S.A. uruchomienie PWDS, to III kwartał 2021 roku. Do czasu uruchomienia PWDS wymiana danych strukturalnych będzie się odbywać na zasadach obecnych.

Obowiązek wymiany danych strukturalnych dotyczy zarówno jednostek wytwórczych B, C i D przyłączonych bezpośrednio do sieci OSD jak i OSDn, które takie jednostki wytwórcze posiadają. Każdy z OSDn, dodatkowo zobowiązany jest przekazać do OSDp dane dotyczące jednostek wytwórczych typu A (o mocy od 0,8 kW do 200 kW) w zakresie:

  • mocy zainstalowanej jednostki wytwórczej (modułu wytwarzania energii),
  • rodzaju wykorzystywanego źródła energii pierwotnej (magazyny energii, wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne - do rodzaju cieplne zaliczyć należy również źródła wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej biogaz i biomasę),
  • miejscowości, w której jednostka wytwórcza przyłączona jest do sieci OSDn
  • nazwie stacji (GPZ) i nr sekcji w tej stacji, z której sieć OSDn z przyłączoną do niej jednostką wytwórczą jest zasilana.

Każda jednostka wytwórcza typu B, C, D oraz każdy z OSDn zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych dotyczących już przyłączonych i nowo przyłączanych jednostek wytwórczych.

Obowiązek przekazywania danych strukturalnych dotyczy również odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci 110 kV OSP oraz OSDp, a także OSDn.

Wymiana danych planistycznych.

Szczegółowy zakres przekazywanych danych jak również wykaz podmiotów, których obowiązek przekazywania danych dotyczy przedstawiony jest w dokumencie „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych: maksymalnych i minimalnych netto każdego modułu wytwarzania energii
  • planowaną generację mocy czynnej netto każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci każdego modułu wytwarzania energii , produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu),
  • propozycję planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii.

Właściciele jednostek wytwórczych typu B i C oraz OSDn, które takie jednostki posiadają  zobowiązani są do przekazywania danych planistycznych bezpośrednio do OSDp.

Właściciele jednostek wytwórczych typu D oraz OSDn, które takie jednostki posiadają zobowiązani są do przekazywania danych zarówno do OSP jak i OSDp.

Przekazanie danych do OSP następuje poprzez Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP), do którego dostęp uzyskać można poprzez wcześniejszą rejestrację użytkownika na Portalu Partnera Biznesowego (PPB). Szczegóły dotyczące zasad nabywania uprawnień dostępowych znajdują się na stronie OSP (pse.pl).

Przekazanie danych do OSDp następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza Excel na adres oddziału, na obszarze którego jednostka wytwórcza lub OSDn z jednostką wytwórczą jest przyłączony. Szablon formularza oraz adresy skrzynek znajdują się na końcu dokumentu.

Wymiana danych czasu rzeczywistego.

Pozyskiwanie danych czasu rzeczywistego nie dotyczy modułów wytwarzania energii typu A.

Dane czasu rzeczywistego, pozyskiwane przez OSDp (EOP) dotyczą pracy modułów wytwarzania energii typu B, C i D przyłączonych zarówno do sieci OSDp, jak i sieci OSDn , a także odbiorców przyłączonych do sieci 110kV OSDp i OSDn.

OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B.

Szczegółowy zakres przekazywanych danych określony został w dokumencie „Zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”.

Zasady przekazywania danych planistycznych do ENERGA-OPERATOR SA.

Każdy wytwórca lub właściciel modułu wytwarzania energii zobowiązany jest do przekazywania danych o planowanej generacji i dyspozycyjności z wykorzystaniem Portalu Danych Kontrahenta (PDK) dostępnego pod adresem  https://pdk.energa-operator.pl

Aby założyć konto w PDK, należy wypełnić wniosek (załącznik), który po podpisaniu należy przesłać jako załącznik w formacie .pdf na adres elektronicznej skrzynki pocztowej generacja.info@energa-operator.pl  

Akceptujemy skany podpisanych wniosków lub wersje podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prosimy o niedublowanie składania wniosków poprzez inne kanały kontaktu.

Aktualizacja planów generacji źródła wytwórczego powinna odbywać się codziennie  najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego pierwszy dzień planowanego okresu generacji. Plany dyspozycyjności źródła wytwórczego należy aktualizować raz w miesiącu (do 20-go dnia miesiąca) lub niezwłocznie w przypadku każdej zaistniałej zmiany.

Ewentualne pytania dotyczące przekazywania danych prosimy kierować na specjalnie przygotowaną w tym celu elektroniczną skrzynkę pocztową: generacja.info@energa-operator.pl

Załączniki

docx

Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień Użytkownika w Portalu Danych Kontrahenta

w zakresie dyspozycyjności i danych planistycznych źródeł wytwórczych B, C, D
Rozmiar pliku: 42,2 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl