Flaga UE

Pozostałe zgłoszenia

Obowiązek informacyjny w zakresie obsługi odbiorców energii elektrycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c, f RODO w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A., związanych z bezpośrednią, telefoniczną i elektroniczną obsługą zleceń, reklamacji oraz interwencji.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. Przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE, nr PESEL i pozostałe dane zawarte w zgłoszeniu.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej, w tym w zakresie obsługi układów pomiarowo- rozliczeniowych, usuwania awarii i prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej, świadczenia usług Contact Centre, wsparcia w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta,
  c) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, a także sprzedawca
  z urzędu, sprzedawca zobowiązany, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, podmioty utrzymujące lub rozbudowujące sieć elektroenergetyczną w tym ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76–200 Słupsk,
  d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
  e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  f) podmioty świadczące usługi obsługi rachunkowej i podatkowej, w tym ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., Ignacego Łukasiewicza 39, 09–411 Płock,
  g) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, doradczej, konsultacyjnej, audytowej, a także podmioty badawcze w zakresie realizowanych usług,
  h) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym:
  - Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80–309 Gdańsk;
  - Pirios S.A., ul. Josepha Conrada 20, 31–357 Kraków;
  i) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  j) Operator Systemu Przesyłowego i Operator Informacji Rynku Energii, którym jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05–520 Konstancin-Jeziorna,
  k) podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,
  l) podmioty które ubezpieczają lub likwidują szkody.
  ENERGA-OPERATOR S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów, w tym wyżej wymienionych, działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wymagamy od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia oraz po jego zakończeniu do czasu zakończenia okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.
 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Informujemy, w uzasadnionych przypadkach, o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa lub formie elektronicznej, szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl,

Z uprawnień określonych w pkt a) – f) możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ENERGA-OPERATOR S.A. (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl