Sieć inteligentna a prawo

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej:

  • wymienia rozwój inteligentnych sieci jako jeden z czynników przyczyniających się do poprawy efektywności zużycia energii,
  • nakazuje Państwom Członkowskim wdrożenie systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów energii w rynku energii elektrycznej,
  • wskazuje inteligentne sieci i inteligentne opomiarowanie jako jedne ze sposobów optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa,
  • zobowiązuje Państwa Członkowskie do zachęcania do modernizacji sieci energetycznych poprzez wprowadzanie sieci inteligentnych,
  • zakłada, że sieci te powinny być budowane w sposób zachęcający do zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej i efektywności energetycznej,
  • przewiduje, że rozwój inteligentnych sieci w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powinien zależeć od ich opłacalności ekonomicznej w danym państwie, oraz zobowiązuje Państwa Członkowskie, w których ta opłacalność zostanie oceniona pozytywnie, do wyposażenia w inteligentne liczniki energii przynajmniej 80% konsumentów do 2020 r.

"Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku" to najważniejszy dokument poświęcony kierunkom rozwoju energetyki w Polsce.
Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012, stanowiący załącznik nr 3 do dokumentu, wśród działań w celu zwiększenia efektywności energetycznej (które stanowi Priorytet I Polityki Energetycznej) zakłada zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side Managment), stymulowane poprzez zróżnicowanie dobowe cen energii elektrycznej na skutek wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz przekazanie sygnałów cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z licznikami elektronicznymi.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl