Flaga UE

Kradzież energii

Wiesz o nielegalnym poborze – zgłoś to

Jeżeli jesteś świadkiem próby manipulacji na urządzeniu licznikowym lub zmian w instalacji elektrycznej budynku, zgłoś to telefonicznie pod numerem 801 404 404 lub za pośrednictwem formularza.

Sprawdzimy każde zgłoszenie, by nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i by ich rachunki nie wzrastały w skutek nielegalnie pobieranej energii, które traktowane są przez Urząd Regulacji Energetyki jako koszty uzasadnione.

Nielegalny pobór

O nielegalnym poborze energii elektrycznej mówimy wówczas, gdy:

  • energia pobierana jest bez umowy
  • energia pobierana jest z całkowitym albo częściowym pominięciem licznika
  • następuje ingerencja w układ pomiarowy mająca wpływ na zafałszowanie pomiarów.

Kodeks karny traktuje ten proceder jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zagrożenie bezpieczeństwa

W wielu przypadkach nielegalny pobór energii elektrycznej wiąże się z uszkodzeniem instalacji w budynku. To może być częstą przyczyną pożarów bądź porażenia prądem elektrycznym nie tylko osób nielegalnie pobierających energię elektryczną, lecz również osób mieszkających w sąsiedztwie.

Warto wiedzieć, że

Kontrola układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika) zawsze jest dokonywana w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej bądź policji. Kontroler ma obowiązek okazania imiennej legitymacji oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadza zespół złożony z co najmniej dwóch osób. Wynik opisywany jest na protokole. Kopię protokołu otrzymuje klient. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wystawiana jest nota obciążeniowa, obliczana zgodnie z zapisami Taryfy.

Przedsiębiorstwo energetyczne nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, dlatego nie ustala winnych. Za potwierdzenie faktu pobierania energii elektrycznej niezgodnie z umową ma prawo obciążyć Stronę umowy opłatą ryczałtową za nielegalny pobór energii. Rozstrzyganie sporów związanych z nielegalnym poborem należy do kompetencji tylko i wyłącznie sądów powszechnych.

Klient może odmówić podpisania Protokołu Kontroli i od razu lub w terminie 7 dni zgłosić do niego zastrzeżenia.

Jeżeli liczniki znajdują się w częściach wspólnych budynków wielolokalowych, o wyjaśnienie sprawy, można zwrócić się do jego właściciela bądź administratora. Do tych osób należy także kierować ewentualne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w wyniku stwierdzenia nielegalnego poboru energii.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl