Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa i modernizacja sieci SN wraz z wymianą transformatorów umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Toruń ENERGA-OPERATOR SA”,

Projekt nr RPKP.03.01.00-04-0057/17 

Cel główny:

Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim. 

Realizacja:

Projekt zakłada budowę nowych odcinków kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV oraz wymianę starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych nieizolowanych na istniejących liniach i odgałęzieniach średniego napięcia 15 kV na nowe, izolowane lub niepełnoizolowane, rozbiórki starych napowietrznych linii SN, wymianę słupów, wymianę odłączników słupowych na rozłączniki, wymianę transformatorów wraz z pracami towarzyszącymi.

Zadania zawarte w Projekcie obejmują łącznie modernizację i budowę ok. 100,177 km sieci SN i wymianę 8 transformatorów 110/15 kV w czterech Głównych Punktach Zasilania wraz z dostosowaniem tychże stacji GPZ do zwiększonej mocy transformatorów.

Planowane efekty: Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększeniu potencjału dla przyłączania nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej z OZE o 37,23 MW.

Całkowita wartość projektu: 33,26 mln zł netto

Wkład UE: 21,14 mln zł

Aktualności:

2018-07-16 | Energa zwiększy możliwości przyłączania OZE
(http://gramwzielone.pl/trendy/31816/energa-zwiekszy-mozliwosci-przylaczania-oze)

2018-07-13 | Energa-Operator pozyskała unijne dofinasowanie na budowę i modernizację sieci
(https://www.cire.pl/item,166131,1,0,0,0,0,0,energa-operator-pozyskala-unijne-dofinasowanie-na-budowe-i-modernizacje-sieci-.html)

2018-07-13 | Energa-Operator buduje i modernizuje sieci średnich napięć
(https://energetyka.wnp.pl/energa-operator-buduje-i-modernizuje-sieci-srednich-napiec,326955_1_0_0.html)

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl