Flaga UE

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Płock - Sierpc

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Tytuł projektu: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Płock - Sierpc”

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0008/21

Cel główny:

Zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci o 24 MWe, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

Realizacja:

Projekt realizowany jest na terenie Oddziału w Płocku, województwo mazowieckie. Linia WN 110 kV SE Płock – GPZ Sierpc przebiega głównie przez tereny wiejskie gmin Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz Sierpc.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Zakres Projektu obejmuje przebudowę istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN 110 kV relacji  SE (stacja systemowa 400 kV /110 kV Płock – GPZ Sierpc bez zmiany przebiegu trasy linii. Przebudowa ma dostosować linię do zwiększonej obciążalności prądowej celem umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej. W ramach Projektu przewiduje się również likwidację kolidujących fragmentów linii SN oraz nN, jako obiektów skrzyżowaniowych, bez skablowania których nie można byłoby wykonać projektowanych rozwiązań linii WN 110 kV SE Płock – GPZ Sierpc.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej w wysokości 24,00 MWe,

Modernizacja sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii o długości 24,2 km.

Całkowita wartość projektu: 7,7 mln zł

Wkład UE: 4,4 mln zł

Aktualności:

2022-12-15 Modernizacja potroiła możliwości linii energetycznej Płock - Sierpc wnp.pl

2021-09-16 Zwiększamy potencjał dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej gov.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl