Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0003/18

Cel główny:

Zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci (o 8,37 MW), a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

Realizacja:

Projekt realizowany jest na terenie Oddziału w Olsztynie, województwo warmińsko- mazurskie. Stacja 110/15 kV Nidzica zlokalizowana jest przy Alei Sprzymierzonych 59 w Nidzicy.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z 16 MVA na 25 MVA,
 • wymiana podkładów oraz dostosowanie rozstawu szyn na stanowisku transformatorów mocy 110/15 kV TR1 i TR2 do transformatora 25 MVA,
 • podłączenie transformatora do rozdzielni 110 i 15 kV, punktu neutralnego oraz istniejących zabezpieczeń i automatyk,
 • demontaż istniejącego mostu kablowego aluminiowego i wybudowanie nowego kablowego mostu 15 kV od stanowiska transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy 15 kV dostosowanego do transformatorów o mocy 25 MVA,
 • wymiana konstrukcji wsporczej pod mosty 15kV na stanowiskach TR1 i TR2,
 • wymiana dwóch istniejących przekładników prądowych rozdzielni 15 kV na przekładniki  czterordzeniowe,
 • wymiana przekładników prądowych 750/5/5 A w polu nr 15 łącznika szyn i montaż przekładnika prądowego dwurdzeniowego 1000/5/5 A,
 • wymiana oszynowania w polach nr 1, 15 i 31 na odcinku od przekładników prądowych do wyłącznika oraz od przekładnika do odłącznika;
 • podłączenie kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych do transformatora i wprowadzenie sygnałów z transformatora do istniejących zabezpieczeń,
 • wprowadzenie sygnałów z transformatorów mocy do telemechaniki i sygnalizacji centralnej,
 • demontaż istniejących ograniczników przepięć 110kV z konstrukcji wsporczych znajdujących się na istniejących transformatorach i montaż ich na fabrycznych konstrukcjach wsporczych nowych jednostek 25 MVA.

Planowane efekty:

Poprawa jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wdrożone zostaną również nowe funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu: 3 416 571 zł

Wkład UE: 2 022 444,63 zł

Aktualności:

2020–10–15 Energa Operator ukończyła przebudowę dwóch GPZ cire.pl

2020–10–15 Energa Operator zwiększa moc dla OZE wnp.pl

2019-12 Unijne dofinansowane dla Operatora materiały wewnętrzne Energa Operator

2019-09-23 Unijne dofinansowanie energii odnawialnej Elektrotechnik.pl

2019-09-18 Energa Operator podpisała umowy na dofinansowanie ze środków UE cire.pl

2019-09-18 Unijne dofinansowanie na zwiększenie potencjału przyłącznia źródeł energii odnawialnej gov.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl