Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0006/18

Cel główny:

Zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci (o 13,37MW), a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

Realizacja:

Projekt realizowany na obszarze działania Energa-Operator SA, na terenie Oddziału w Płocku, w miejscowości Sierpc w województwie mazowieckim, powiecie sierpeckim, gminie Sierpc.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z 10 MVA na 25 MVA,
 • dostosowanie rozstawu szyn na stanowisku transformatorów mocy 110/15 kV TR1 i TR2 do transformatora 25 MVA,
 • podłączenie transformatora do rozdzielni 110 i 15 kV, punktu neutralnego oraz istniejących zabezpieczeń i automatyk,
 • demontaż istniejących mostów linkowo-szynowych napowietrznych wraz z konstrukcjami wsporczymi i wybudowanie nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy SN dostosowanego do transformatorów o mocy 25 MVA,
 • demontaż konstrukcji wsporczych pod szyny 15 kV w związku z likwidacją mostów linkowo-szynowych 15 kV transformatorów TR1 i TR2,
 • demontaż barierek mostów 15 kV na stanowiskach TR1 i TR2,
 • wykonanie linii kablowych 15 kV od transformatorów mocy rozdzielnicy SN,
 • budowa konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany w komorach transformatorowych pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach TR1 i TR2,
 • podłączenie kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych do transformatora i wprowadzenie sygnałów z transformatora do istniejących zabezpieczeń,
 • wprowadzenie sygnałów z transformatorów mocy do telemechaniki i sygnalizacji centralnej,
 • demontaż istniejących ograniczników przepięć 110kV z konstrukcji wsporczych znajdujących się w polach transformatorowych TR1 i TR2 i montaż ich na fabrycznych konstrukcjach wsporczych nowych jednostek 25 MVA,
 • demontaż odolejacza i zbiornika podziemnego retencyjnego, zlokalizowanych na terenie rozdzielni 110 kV, powiązanych funkcjonalnie ze stanowiskami transformatorów,
 • budowa na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej separatora koalescencyjnego z osadnikiem o przepustowości dostosowanej do wielkości obsługiwanych stanowisk transformatorów mocy TR1 i TR2 oraz stanowisk potrzeb własnych TPW1 i TPW2,
 • przebudowa odpływu z mis transformatorowych w celu podłączenia do nowego układu sieci kanalizacji deszczowej.

Planowane efekty:

Poprawa jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wdrożone zostaną również nowe funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Całkowita wartość projektu: 4,3 mln zł

Wkład UE: 2,54 mln zł

Aktualności:

2020–07–28 Energa zwiększa potencjał przyłączeniowy OZE Energetyka24.pl

2020–07–27 Energa Operator zakończyła modernizację GPZ w Sierpcu cire.pl

2019–12 Unijne dofinansowane dla Operatora materiały wewnętrzne Energa Operator

2019–09–23 Unijne dofinansowanie energii odnawialnej Elektrotechnik.pl

2019–09–18 Energa Operator podpisała umowy na dofinansowanie ze środków UE cire.pl

2019–09–18 Unijne dofinansowanie na zwiększenie potencjału przyłącznia źródeł energii odnawialnej gov.pl

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl