Budowa oraz modernizacja sieci SN i NN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: "Budowa oraz modernizacja sieci SN i NN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA"

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0028/17

Cel główny:

Poprawa jakości i rozwój sieci energetycznej oraz zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja:

Projektem objętych jest  8 zadań inwestycyjnych, których zakres rzeczowy obejmuje: wymianę napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na istniejących liniach średniego napięcia 15 kV na nowe, izolowane oraz na zamianę odcinków linii zasilających niektóre stacje transformatorowe z napowietrznych na kablowe, rozbiórkę starych napowietrznych linii SN, wymianę linii kablowych SN, budowę wyprowadzeń kablowych ze stacji WN/SN, budowę powiązań kablowych istniejących linii SN, budowę nowych linii kablowych SN, budowę linii kablowej SN wraz ze stacją SN/nn i linią kablową nn, zmianę przebiegu trasy niektórych odcinków linii, wymianę odłączników słupowych na rozłączniki słupowe.

Łącznie w ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 21 km nowych linii, a ponad 5 km linii będzie zmodernizowana.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 10,6 MW

Całkowita wartość projektu: 7,83 mln zł  

Wkład UE: 3,45 mln zł

Aktualności:

2019-10 | Inwestycje z unijną dotacją materiały wewnętrzne Energa Operator

2019-04-25 | Kolejne dotacje dla inwestycji EOP energa-operator.pl

Materiał filmowy promujący projekt:

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl