Flaga UE

Budowa oraz modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa oraz modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0214/18

Cel główny:
Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim.

Realizacja:
Projektem objęte są 4 zadania inwestycyjne, których zakres rzeczowy obejmuje: budowę nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, budowę ciągu liniowego SN z GPZ, budowę nowej linii kablowej SN w miejsce istniejącej linii napowietrznej SN, budowę nowej linii kablowej SN, przebudowę istniejących linii kablowych SN i nN, budowę stanowiska słupowego SN oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z montażem innych elementów sieci.

Długość nowowybudowanej sieci elektroenergetycznej - ponad 6,5 km

Długość zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej – ponad 19 km.

Planowane efekty:
Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 8,95 MW.

Całkowita wartość projektu: 6,69 mln zł

Wkład UE: 3,01 mln zł

Aktualności:

2019-12-12 | 11 umowa na dofinansowanie podpisana energa-operator.pl

 

Materiał filmowy promujący projekt:

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl