Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0001/20

Cel główny:
Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja:
Projekt i wybrane rozwiązania technologiczne obejmują: budowę nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, przebudowę wyprowadzeń oraz podejść linii kablowych SN z GPZ, wymianę starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe w technologii kablowej.
Proponowane zadania inwestycyjne pozwolą zwiększyć możliwości przyłączania do sieci nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania sieci elektroenergetycznych OSD.

Długość nowowobudowanej oraz przebudowanej sieci to 19,413 km, w tym:

Długość nowych odcinków sieci: 13,959 km,
Długość modernizowanych odcinków sieci: 5,454 km.

Planowane efekty:
Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 24,0 MW.

Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł

Wkład UE: 2,7 mln zł

Aktualności:

2020–11–04 Energa Operator wspiera rozwój OZE wnp.pl

2020–11–04 Energa ma 4,7 mln zł dofinansowania do przebudowy infrastruktury SN Forsal.pl

2020–11–04 Energa wesprze rozwój OZE na Warmii i Mazurach cire.pl

 

Materiał filmowy promujący projekt:

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl