Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA o/Płock i o/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA o/Płock i o/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego”

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0005/20

Cel główny:

Zwiększony potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja: 

Projekt realizowany będzie na obszarach miasta Działdowo i miasta Kętrzyn, gmin Płośnica, Rybno i Dąbrówno w latach 2021-2022. Zakres rzeczowy Projektu i wybrane rozwiązania technologiczne obejmują: budowę nowych powiązań kablowych istniejących linii SN i nN, budowę linii kablowych SN z GPZ, wymianę starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe w technologii kablowej oraz budowę innych elementów sieci jak np. budowę 2 wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN z telesterowaniem, montaż i zabudowę napowietrznych rozłączników SN, zabudowę złącz SN, budowę i wymianę słupów.

Długość nowowobudowanej oraz przebudowanej sieci ponad 22 km, w tym

Długość nowowybudowanej sieci elektroenergetycznej – ponad 19  km

Długość zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej – niemal 3 km.

Planowane efekty:

Dodatkowa zdolność przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE do sieci dystrybucyjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szacowana na poziomie 10,34 MW.

Całkowita wartość projektu: 8,8 mln zł 

Wkład UE: 4,02 mln zł

Aktualności:

2021–06–30 | Warmińsko-mazurskie / Energa rozbudowuje sieć energetyczną zielonagospodarka.pl

2021–06–29 | Warmińsko-mazurskie: Energa Operator rozbudowuje sieć energetyczna wnp.pl

2021–06–29 | Energa Operator zwiększa potencjał przyłączeniowy dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim cire.pl

 

Materiał filmowy promujący projekt:

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl