Flaga UE

Definicje

Grupy przyłączeniowe - Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe:

  • grupa II– podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
  • grupa III – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV, 
  • grupa IV - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A,
  • grupa V - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, 
  • grupa VI – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie na zasadach określonych w Umowie zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok. Napięcie znamionowe, o którym mowa powyżej określa się w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii  - Zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, wykorzystujących wyłącznie OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych. Może być wspomagany magazynem energii wytworzonej.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej.Miejsce dostarczenia dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowi koniec sieci, a dla odbiorcy początek instalacji.

Miejsce przyłączenia - punkt w sieci, z którego rozpoczyna się przyłącze.

Moc przyłączeniowa - moc czynna, planowana do pobierania z sieci, stanowiąca wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15–minutowych, służąca do zaprojektowania przyłącza.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe (którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego), lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  • obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki);
  • tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, domki tzw. holenderskie; Budowany na zgłoszenie tymczasowych obiektów budowlanych, który jest przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu – w pozostałych przypadkach wymaga pozwolenia na budowę.

Ogólnodostępna stacja ładowania – należy przez to rozumieć stację ładowania dostępną na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych; Decyzja staje się więc ostateczna po upływie terminu odwoławczego – 14 dni od otrzymania zwrotnych poświadczeń odbioru decyzji (tzw. „zwrotek”) od wszystkich uczestników postępowania (o ile nikt się od niej nie odwoła). Fakt uprawomocnienia się decyzji można potwierdzić w urzędzie. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

Projekt zagospodarowania działki lub terenu - jest sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej. Ważne jest, aby znajdował się na niej podpis geodety uprawnionego do wykonywania takich map, ponieważ mapa ta stanowi dokument. Uzyskanie najnowszej mapy jest konieczne do określenia już istniejących na terenie działki obiektów budowlanych i instalacji. Naniesione na niej zmiany, dotyczące uzbrojenia terenu, podlegają w dalszym procesie projektowym uzgodnieniu w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Projekt zagospodarowania działki lub terenu obejmuje: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich). Nie należy zapominać o ogrodzeniu i miejscu na składowanie odpadków. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanej dla tej inwestycji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przyłącze - odcinek lub element sieci służący do połączenia Instalacji Przyłączanej, o wymaganej przez Podmiot Przyłączany mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci.

Przyłącze kablowe - odcinek sieci ułożonej w ziemi od istniejącego urządzenia elektroenergetycznego (linia napowietrzna lub kablowa) do złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy (linii rozgraniczającej) działki. Wewnętrzną linię zasilającą od złącza do budynku realizuje podmiot przyłączany.

Przyłącze napowietrzne - odcinek sieci łączący słup linii energetycznej ze skrzynką pomiarową usytuowaną na zewnętrznej ścianie budynku. Przewód przyłączeniowy w zależności od wysokości przyłączanego budynku montowany jest za pomocą stojaka dachowego lub uchwytu (haka) w ścianie budynku.

Punkt ładowania – należy przez to rozumieć urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu;

Punkt ładowania o dużej mocy – należy przez to rozumieć punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW;

Punkt ładowania o normalnej mocy – należy przez to rozumieć punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych;

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę (wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego), a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uprawomocnieniu się zgłoszenia,

Stacja ładowania – należy przez to rozumieć:
a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub
b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy – wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego;

Taryfa Operatora - dokument zawierający m.in. zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony jako obowiązujący w trybie określonym w Prawie Energetycznym.

Termin wykonania instalacji elektrycznej - Termin deklarowany przez Wnioskodawcę/Podmiot Przyłączany we wniosku o określenie warunków przyłączenia, przeniesiony następnie do umowy o przyłączenie, w którym Podmiot Przyłączany jest zobowiązany zrealizować instalację przyłączaną. Zrealizowanie powyższego zobowiązania poświadczona zostaje poprzez złożenie do Operatora "Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej.

Umowa o Przyłączenie – Umowa zawierana między Podmiotem Przyłączanym, a przedsiębiorstwem sieciowym, określająca obowiązki obu stron w procesie przyłączenia. Zawarcie umowy może nastąpić tylko w okresie trwania ważności warunków przyłączenia. Podmiot Przyłączany przekazuje podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach do właściwego Rejonu Dystrybucji. Następnie ENERGA-OPERATOR SA przekazuje klientowi podpisaną ze swojej strony umowę o przyłączenie. Jest to podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie do sieci.

Warunki Przyłączenia - dokument określający m.in zakres prac niezbędnych do przyłączenia wnioskowanego obiektu. Wydany zostaje na podstawie złożonego kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia, w terminie określonym w Prawie energetycznym (w zależności od zakwalifikowania do grupy przyłączeniowej oraz charakteru obiektu przyłączanego). Wydane Warunki Przyłączenia są ważne przez 2 lata od daty ich doręczenia i w okresie ich ważności stanowią warunkowe zobowiązanie ENERGA-OPERATOR SA do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Po zawarciu Umowy o Przyłączenie warunki stają się załącznikiem do tej umowy i są ważne do zakończenia realizacji Umowy o Przyłączenie.

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - linia łącząca instalację odbiorczą z przyłączem będąca na majątku Podmiotu Przyłączanego.

Zgłoszenie - należy rozumieć poprzez Zgłoszenie Budowy i Robót Budowlanych nie wymagających Pozwolenia na Budowę dokonywane do właściwego ze względu na lokalizację planowanego obiektu budowlanego urzędu, dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl