Flaga UE

Podłączenie źródła w trybie wniosku

Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia źródeł wytwórczych

Podłączenie źródła w trybie Wniosku

Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Złożenie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem następujących załączników:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będzie zainstalowana mikroinstalacja,

b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA–OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

c) parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym specyfikację techniczną odnawialnego źródła energii,

d) planowany elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji,

e) Deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

Wzory wniosków określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej www.energa-operator.pl. Wzory wniosków można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń. Wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń właściwego terytorialnie dla miejsca przyłączenia lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń.

Rozpatrzenie złożonego wniosku

Rozpatrzenie złożonego wniosku:

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony.

Po uzupełnienia wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA potwierdza pisemnie złożenie wniosku (określając w szczególności datę złożenia wniosku), następnie określa warunki przyłączenia i przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

Podpisanie umowy o przyłączenie obiektu do sieci

W okresie własności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca może podpisać umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

Realizacja umowy o przyłączenie
 1. Realizacja umowy w procesie bezinwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna nie wymaga budowy przyłącza lub/i rozbudowy sieci) Przyłączenie mikroinstalacji do sieci ENERGA-OPERATOR SA nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:
  • wykonaniu mikroinstalacji w przyłączanym obiekcie po stronie Wnioskodawcy ,
  • zgłoszeniu gotowości mikroinstalacji do przyłączenia przez Wnioskodawcę,
  • po stronie ENERGA-OPERATOR SA nie ma żadnych prac inwestycyjnych związanych z przyłączeniem (montaż licznika dwukierunkowego nie zawiera się w procesie przyłączenia do sieci*). Umowa przyłączeniowa realizowana jest w dniu jej zawarcia.

 2. Realizacja umowy w procesie inwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna wymaga budowy przyłącza lub/i rozbudowy sieci) Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, rozpoczyna się proces realizacji przyłączenia, który składa się z dwóch głównych etapów – opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania urządzeń koniecznych do zasilenia obiektu. Przyłączenie obiektu do sieci ENERGA-OPERATOR SA nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.: 
  • Podmiot Przyłączany wykona mikroinstalacje w przyłączanym obiekcie,
  • Podmiot Przyłączany dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA projekt zagospodarowania działki lub terenu.
  • Podmiot Przyłączany dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA decyzję administracyjną na budowę w zakresie obiektu, w którym będzie znajdować się mikroinstalacja.
  • Podmiot Przyłączany dokona zgłoszenia gotowości mikroinstalacji na druku „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej”,
  • ENERGA-OPERATOR SA dokona realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych w zakresie przyłącza i rozbudowy sieci,

Czas realizacji do 5 miesięcy

kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza (dotyczy głównie przyłączy napowietrznych). W tym terminie obowiązkiem Podmiotu Przyłączanego jest przygotowanie wraz z elektrykiem mikroinstalacji w obiekcie. W przypadku przyłącza napowietrznego należy wykonać hak umieszczony na budynku oraz mikroinstalacje w obiekcie.

Czas realizacji do 14 miesięcy

gdy wykonanie przez ENERGA-OPERATOR SA projektu dla przyłącza jest niezbędne (realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych) i/lub konieczna jest rozbudowa sieci.

Po uzyskaniu przez ENERGA-OPERATOR SA wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnieniu projektu następuje końcowy etap prac, którym jest realizacja docelowego przyłącza przez pracowników ENERGA-OPERATOR SA.

 

Zakończenie realizacji całego procesu przyłączeniowego

rozpocznie się z chwilą, gdy ENERGA-OPERATOR SA wystawi Podmiotowi Przyłączanemu "Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia" Dokument jest podstawą do zawarcia przez Podmiot Przyłączany umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej / umowy kompleksowej ENERGA-OPERATOR SA wyda Podmiotowi Przyłączanemu „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia” (tj. dokument stwierdzający możliwość przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci) po dostarczeniu Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej.

* Montaż licznika dwukierunkowego z rejestracją profilu obciążenia umożliwiający zdalny odczyt odbywa się na podstawie zlecenia z umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej / umowy kompleksowej. Licznik instaluje i dostarcza ENERGA-OPERATOR SA.
Obowiązek montażu układu pomiarowego w instalacji wytwórczej, służącego do potwierdzenia ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji na potrzeby świadectw pochodzenia (na źródle wytwórczym) spoczywa na odbiorcy wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl