Plan Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA

Na podstawie art. 16 ust. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)  ENERGA-OPERATOR S.A. publikuje Plan Rozwoju w zakresie w jakim został on uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Zakres przedmiotowej publikacji obejmuje wyciąg dla roku 2023 z Planu Rozwoju 2023-2028 z uwagi na fakt, że tylko ten okres został dotychczas uzgodniony przez organ regulacyjny. W pozostałej części postępowanie nie zostało zakończone i w odniesieniu do niej przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokument stanowi jedynie projekt. Udostępnienie przez Spółkę całości Planu Rozwoju nastąpi niezwłocznie po jego uzgodnieniu w pełnym zakresie.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl