Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022 r.

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla ENERGA – OPERATOR SA za 2022 r.:

SAIDI

dla przerw nieplanowanych

244,0

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

384,7

dla przerw planowanych

25,8

SAIFI

dla przerw nieplanowanych

2,97

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

3,02

dla przerw planowanych

0,17

MAIFI

10,19

Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników

3298713

 

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

  • Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
  • Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
  • Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
  • Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl