Flaga UE

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r.

Na podstawie § 48 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla ENERGA – OPERATOR S.A. za 2023 r.:

SAIDI

dla przerw nieplanowanych

136,6

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

160,7

dla przerw planowanych

28,5

SAIFI

dla przerw nieplanowanych

1,98

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

1,99

dla przerw planowanych

0,16

MAIFI

7,85

Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników

3351540


Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w danym roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący iloraz liczby odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w danym roku i łącznej liczby obsługiwanych odbiorców
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący iloraz liczby odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w danym roku i łącznej liczby obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

  • Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od chwili uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
  • Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
  • Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
  • Przerwy katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl