Flaga UE

Wstrzymanie i wznowienie dostaw energii

Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii, jak wygląda procedura wznowienia dostarczania 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej może nastąpić:

  • na żądanie sprzedawcy energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, przy czym sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia swojego klienta o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

    W takim przypadku ENERGA-OPERATOR SA jest jedynie realizatorem zleceń sprzedawcy. Wszelkie wyjaśnienia dot. zasadności wyłączenia należy kierować do sprzedawcy (dane kontaktowo zwyczajowo umieszczane są na fakturach).

  • Jeśli odbiorca posiada oddzielne umowy na sprzedaż energii i świadczenie usługi dystrybucji, wstrzymanie windykacyjne może dotyczyć braku płatności za fakturę wystawianą przez ENERGA-OPERATOR (przy czym również nasza firma jest zobowiązana do uprzedniego powiadomienia o tym fakcie klienta i wyznaczenia mu dodatkowego, dwutygodniowego terminu na uregulowanie zadłużenia).

    Jeśli zadłużenie dot. usługi dystrybucji energii elektrycznej i wystawcą wezwania do zapłaty był ENERGA-OPERATOR SA, dedykowaną infolinią do obsługi zgłoszeń jest nr 801-404-404

  • Gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, albo środowiska

  • Gdy nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej

Wznowienie dostarczania energii realizowane jest niezwłocznie po ustaniu przyczyny wyłączenia. Opłata za ponowne podłączenie, tj. wznowienie dostarczania energii realizowna jest zgodnie z obowiązującą Taryfą.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl