Inne

Jak usunąć z działki słup, który przeszkadza w budowie domu?

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Należy złożyć korespondencję w przedmiotowej sprawie do ENERGA-OPERATOR SA wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości oraz mapą określającą posadowienie urządzeń.

Jak czytać fakturę za energię elektryczną i usługi dystrybucji?

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną została rozbita na dwa główne elementy składowe:

 1. cenę energii elektrycznej, czyli opłatę za faktycznie zużyty prąd (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 kWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy);
 2. opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą:
  • opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu  dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego).
  • opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.
  • opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą.
  • opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
  • opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  • opłata OZE – jest opłatą zmienną, zależną jednak od ilości zużytych kilowatogodzin i związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl