Flaga UE

Licznik energii elektrycznej

Czy za licznik/wymianę trzeba płacić?

Wymiana licznika jak i sam licznik są bezpłatne, gdyż urządzenie to należy do EOP.

Czy odbiorca może żądać sprawdzenia prawidłowości działania licznika?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623), przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Kto pokrywa koszty sprawdzenia działania licznika oraz badania laboratoryjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowo - rozliczeniowego, pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Czy odbiorca może zażądać wykonania dodatkowej ekspertyzy licznika?

Zgodnie z § 43 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo - rozliczeniowego, przy czym przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy ponosi Odbiorca.

W jakich godzinach pracownicy przedsiębiorstwa energetycznego mogą dokonywać kontroli np. układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej?

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2166), kontrole przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy. W lokalu mieszkalnym kontrolę przeprowadza się w godzinach od 6ºº do 22ºº, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W jakich przypadkach ENERGA-OPERATOR może zainstalować przedpłatowy licznik energii elektrycznej?

Zgodnie z art. 6a ustawy - Prawo energetyczne EOP  może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, jeżeli Odbiorca:

 

  • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo za świadczone usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej przez okres co najmniej jednego miesiąca;
  • nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna;
  • użytkuje nieruchomości, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.
  • Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl