Flaga UE

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

W jakim przypadku EOP może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej?

Wstrzymanie dostarczania energii przez EOP możliwe jest jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 6b. – ustawy Prawo energetyczne.

EOP wstrzymuje dostarczanie energii:

  1. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (art. 6b. ust.4).
  2. na żądanie sprzedawcy energii jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b. ust. 2).

EOP może wstrzymać dostarczanie energii:

  1. gdy nastąpił nielegalny pobór  energii elektrycznej (art. 6b. ust.1).
    Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3.18 ustawy - Prawo energetyczne).
  2. gdy odbiorca  zwleka z zapłatą za świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b. ust. 1). 


W sytuacji, gdy wstrzymanie nastąpiło na żądanie sprzedawcy, należy pamiętać, że to sprzedawca decyduje zarówno o wstrzymaniu jak i o wznowieniu dostarczania energii do odbiorcy. ENERGA-OPERATOR SA jest jedynie fizycznym realizatorem zleceń. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zasadności wyłączenia należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe zwyczajowo podawane są na fakturze).

 

W jakim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne w wyniku przeprowadzonej kontroli, może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej?

Zgodnie z art. 6b (ust. 4) ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Zgodnie z art. 6b (ust. 1) ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl