Zmiana sprzedawcy

Co to znaczy, że mam prawo wyboru sprzedawcy prądu?

Każdy Odbiorca przyłączony do sieci  ENERGA-OPERATOR SA (EOP) posiada prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego sprzedawcy energii. Dotyczy to również sytuacji, w których Odbiorca będzie chciał wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

  • wybuduje  nowy dom i nie będzie miał  jeszcze umowy z EOP
  • kupi / wynajmie mieszkanie, gdzie nie ma licznika. 

Wykaz sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA ma podpisane Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD) i Kompleksowe Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD-k)

Informacja na temat procesu dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Obsługa w dni robocze  08:00-20:00.

Czym różni się umowa GUD od GUD-k i co to dla mnie oznacza?

Umowa GUD jest to generalna umowa dystrybucji zawarta pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA a sprzedawcą. Dla Odbiorców oznacza to, że z tą grupą firm można podpisać umowę na sprzedaż energii, przy czym oddzielnie trzeba zawrzeć umowę dystrybucyjną z ENERGA-OPERATOR SA na dostawę energii elektrycznej.

Umowa GUD-k jest to generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej zawarta pomiędzy sprzedawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którym jest EOP.
Dla Odbiorców oznacza to, że:

  1. w przypadku sprzedawców posiadających zawartą umowę GUD-k z ENERGA-OPERATOR SA, Odbiorcy końcowi (w tym Odbiorcy będący prosumentami energii odnawialnej) mogą podpisać umowy kompleksowe, obejmujące jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, jak również umożliwiające sprzedawcy rozliczanie energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci ENERGA-OPERATOR SA przez prosumenta energii odnawialnej,
  2. w przypadku sprzedawców posiadających zawartą umowę GUD-k dla gospodarstw domowych z ENERGA-OPERATOR SA, Odbiorcy końcowi będący Odbiorcami w gospodarstwach domowych, mogą podpisać umowy kompleksowe, obejmujące jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji.

WIĘCEJ: informacja dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404 

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Co to jest umowa dystrybucyjna?

Jeśli kupujesz u sprzedawcy energię elektryczną to musisz zakupić też usługę dostarczenia jej do domu. Usługę tę świadczy wyłącznie operator systemu dystrybucyjnego (OSD).

Umowa dystrybucyjna określa szczegółowo warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zakupionej przez Odbiorcę u wybranego sprzedawcy. Umowę tę możesz zawrzeć:

  1. Osobiście poprzez złożenie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej wraz z załącznikami – przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie sprzedawcę.
    Odbiorca może również upoważnić sprzedawcę do złożenia w jego imieniu wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  2. Za pośrednictwem sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia odbiorcy o zgodzie na zawarcie z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji (oświadczenia woli) – wraz ze zgłoszeniem do OSD umowy sprzedaży.
Jak długo trwa procedura zmiany sprzedawcy?

Czas zmiany Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA  przez nowego Sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej.

Ile faktur będę otrzymywał po zmianie sprzedawcy?

Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej, będziesz otrzymywał dwie faktury:

  • za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej od ENERGA-OPERATOR SA,
  • za sprzedaż energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę kompleksową, będziesz otrzymywał od wybranego przez siebie sprzedawcy jedną fakturę – za sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl