Flaga UE

Rządowa tarcza energetyczna

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.), ENERGA-OPERATOR S.A. (jako OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku przewiduje zagwarantowanie stałej ceny dla zużycia rocznego energii elektrycznej w 2023 roku.

Uwaga:
ENERGA-OPERATOR SA przyjmuje oświadczenia wyłącznie dla Odbiorców uprawnionych, posiadających zawartą z ENERGA-OPERATOR SA umowę o świadczenie usług dystrybucji. Odbiorcy uprawnieni rozliczani w ramach umowy kompleksowej oświadczenia powinni składać do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Z uwagi na sytuację na rynku energii elektrycznej ustawą wprowadzono uprawnienia w postaci limitów stałej ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

 1. gospodarstw domowych,
 2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji ogródków działkowych - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 10. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).

Przysługujące limity:

 • 2000 kWh dla gospodarstw domowych i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
 • 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
 • 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 250 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru.

Co zrobić, żeby skorzystać z uprawnienia?

Uprawnienia do limitu 2000 kWh rocznie nabywasz z mocy ustawy i nie musisz składać żadnego oświadczenia, za wyjątkiem sytuacji gdy dokonujesz zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wtedy musisz złożyć odpowiednie oświadczenie.

Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh rocznie lub 3000 kWh rocznie albo stanowiący iloczyn 250 kWh rocznie i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) oraz do 2000 kWh rocznie na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, powinni złożyć do OSD pisemne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wzory oświadczeń:

Wzór oświadczenia dla limitów 2600 kWh rocznie i 3000 kWh rocznie znajdziesz tutaj

Wzór oświadczenia dla ROD iloczyn 250 kWh i ilości działek znajdziesz tutaj

Wzór oświadczenia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2000 kWh znajdziesz tutaj

Jak złożyć oświadczenie?

Oryginał oświadczenia można złożyć w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo,
 • w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście - listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

 

Jakie przysługują limity?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla odbiorców uprawnionych będą ograniczone limitem:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • 2000 kWh rocznie dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • 3000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników,
 • stanowiącym iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) posiadającym wspólne opomiarowanie, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji ROD.

Zużywam energię w gospodarstwie domowym, ale nie spełniam warunków wskazanych na str. 2 Oświadczenia. Czy powinienem je złożyć?

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.

W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach: 1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej; 2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Kiedy można złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci limit 2600 kWh lub 3000 kWh albo stanowiący iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) albo rozpoczniesz budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2022 r.  to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

Co w przypadku nabycia uprawnienia w trakcie 2023 r.?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: a) na istniejące PPE; b) na nowe PPE;?

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023 r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik będziesz Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym  PPE.

Jestem prosumentem energii odnawialnej, jak będzie obliczony przysługujący mi limit?

Jeśli jesteś prosumentem energii odnawialnej, to zużycie energii w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

Co mam zrobić jeśli w trakcie 2023 r. stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować - nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl