Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 2 października 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 6/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 16 listopada 2023 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD.

Zmiany IRiESD planowane do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 6/2023 IRiESD dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2024 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.energa-operator.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 6/2023 IRiESD wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl