Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 13 lutego 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 22 marca 2024 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2024 IRiESD obejmują dostosowanie IRiESD do nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2023.LK., w tym do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819, z późn. zm.) oraz nowych Warunków Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.energa-operator.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 2/2024 IRiESD wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl