Flaga UE

Podłączenie źródła w trybie zgłoszenia

Przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszeniowym może dokonać odbiorca końcowy, który:

 • dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji),
 • jest stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej - niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie energii.

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii tryb przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie różni się w zależności od statusu odbiorcy końcowego, rozróżnia się prosumenta energii odnawialnej i wytwórcę w mikroinstalacji nie będącego prosumentem energii odnawialnej.

schemat mikroinstalacje pop

Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej.

Wytwórcą w mikroinstalacji, w myśl ustawy OZE, jest odbiorca końcowy niebędący prosumentem energii odnawialnej.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA dokona sprawdzenia technicznego zgłoszonej mikroinstalacji i w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, dokona przyłączenia mikroinstalacji zgłoszonej przez odbiorcę końcowego.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie pobiera się opłat.

Składając wniosek skorzystaj z formularza zgłoszeniowego, co przyspieszy obieg korespondencji.

Zainstalowanie mikroinstalacji

Odbiorca końcowy ubiegający się o przyłączenie wykonuję mikroinstalację we własnym zakresie. 

Budowa mikroinstalacji i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana przez uprawnionego instalatora. Zagwarantuje to poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:

 • ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z NC RfG i Wymogami Ogólnego Stosowania opracowanymi na podstawie przepisów NC RfG, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgłoszenie ENERGA-OPERATOR SA faktu zainstalowania mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie ENERGA-OPERATOR SA poprzez złożenie Wniosku o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci/ Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci ENERGA-OPERATOR SA. Wzór formularza określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia go na swojej stronie internetowej.

Wzory formularzy można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń lub Departamentach Usług Dystrybucyjnych w Oddziałach.

Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci/ zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci zawiera:

Dane mikroinstalacji, w tym:

 • planowaną lokalizację mikroinstalacji,
 • rodzaj odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji,
 • moc zainstalowaną elektryczną mikroinstalacji,
 • moc maksymalną mikroinstalacji,
 • typy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
 • dane osobowe,
 • dane techniczne.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Certyfikat sprzętu spełniający wymagania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zwane „NC RfG”) i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący.

  ENERGA-OPERATOR SA respektuje wykaz certyfikowanych urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Jeśli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się na liście certyfikowanych urządzeń dostępnej pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow to nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu do zgłoszenia.

 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • Oświadczenie instalatora mikroinstalacji.

 

Zgłoszenie mikroinstalacji może obejmować zakresem kilka typów źródeł. Instalacja OZE przyłączana w jednym punkcie nie musi obejmować jednego rodzaju OZE, dopuszcza się instalowanie hybrydowych instalacji OZE.
Przy zgłoszeniu nowego źródła tego samego lub innego typu niż dotychczas zainstalowane w mikroinstalacji lub przy równoległym zgłoszeniu dwóch, różnych typów źródeł, nie ma konieczności instalowania odrębnego układu pomiarowego.

Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci/ Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci można:

 

UWAGA: z dniem 31 sierpnia 2021 roku wygaszamy kanał mailowy na rzecz zgłoszeń elektronicznych poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po 31 sierpnia 2021 roku zgłoszenia przesłane drogą mailową będą odsyłane z komunikatem rekomendującym skorzystanie z formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną.

Zmiana ma celu usprawnienie i ujednolicenie dla wszystkich Państwa kanału przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń.

Rekomendujemy składanie wniosków poprzez dedykowany i specjalnie utworzony dla Państwa formularz zgłoszeniowy.

ENERGA-OPERATOR SA dokona weryfikacji Wniosku o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci/ Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci. W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA zwróci się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów.

ENERGA-OPERATOR SA prześle:

 • do prosumenta energii odnawialnej potwierdzenie kompletności złożonych dokumentów oraz przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej EOP,
 • do wytwórcy w mikroinstalacji niebędącego prosumentem energii odnawialnej potwierdzenie kompletności złożonych dokumentów oraz przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej EOP, wraz z projektem umowy o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, którą wytwórca w mikroinstalacji jest zobowiązany dostarczyć do ENERGA-OPERATOR SA w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia ENERGA-OPERATOR SA dokona sprawdzenia technicznego zgłoszonej mikroinstalacji i w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, dokona przyłączenia mikroinstalacji zgłoszonej przez odbiorcę końcowego.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie pobiera się opłat.

Przygotowanie miejsca do zainstalowania licznika dwukierunkowego

W przypadku trybu zgłoszeniowego, miejsce zainstalowania dwukierunkowego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sposób przyłączenia pozostają takie same, jak dotychczas.

ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do dostarczenia i montażu w miejscu dostarczania energii elektrycznej układu pomiarowo-rozliczeniowego tzn. licznika dwukierunkowy z rejestracją profilu obciążenia umożliwiający zdalny odczyt. Natomiast odbiorca wytwarzający energię w mikroinstalacji zobowiązany jest do montażu układu pomiarowego w instalacji wytwórczej, służącego do potwierdzenia ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji na potrzeby świadectw pochodzenia (na źródle wytwórczym).

Dla wytwórców, którzy uzyskują świadectwa pochodzenia na podstawie układu pomiarowego na źródle, urządzenia winny spełniać wymagania EOP zawarte w IRiESD (zdalny odczyt) – wymagania metrologiczne a także zapewniać odpowiedni protokół transmisji danych, aby możliwa była zdalna transmisja oraz odczyt danych pomiarowych przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy ENERGA-OPERATOR SA.

Podpisanie umowy regulującej sprzedaż lub dystrybucję energii elektrycznej

Chcąc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci, należy posiadać:

 • umowę kompleksową lub umowę sprzedaży pobranej i zakupu energii wprowadzonej ze sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji zawartą z ENERGA-OPERATOR SA w przypadku prosumenta energii odnawialnej lub
 • umowę sprzedaży pobranej i zakupu energii wprowadzonej ze sprzedawcą oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji zawartą z ENERGA-OPERATOR SA.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, prosument energii odnawialnej powinien zwrócić się do sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży/kompleksową, w celu uregulowania spraw związanych z rozliczeniem prosumenta energii odnawialnej.

Wytwórca w mikroinstalacji niebędący prosumentem energii odnawialnej po otrzymaniu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów zobowiązany jest do zawarcia z ENERGA-OPERATOR SA umowy o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji oraz aktualizacji umowy sprzedaży ze swoim sprzedawcą lub zawarcia nowej umowy z wybranym sprzedawcą, na podstawie której będzie możliwa sprzedaż energii pobranej i zakupu energii wprowadzonej z mikroinstalacji do sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji na potrzeby własne odbywają się:

 • dla prosumenta energii odnawialnej na podstawie umowy kompleksowej zawartej pomiędzy prosumentem energii odnawialnej, a sprzedawcą zobowiązanym lub innym sprzedawcą wybranym przez prosumenta energii odnawialnej lub na podstawie Umowy o świadczenie usług dystrybucji z Prosumentem energii odnawialnej zawartej pomiędzy wytwórcą w mikroinstalacji a ENERGA-OPERATOR SA;
 • dla wytwórcy niebędącego prosumentem energii odnawialnej na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, zawartej pomiędzy wytwórcą w mikroinstalacji a ENERGA-OPERATOR SA.

Sprzedawca wybrany przez prosumenta energii odnawialnej, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 1. większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 2. nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Od 1 kwietnia 2022 r. weszło w życie nowe rozwiązanie (tzw. net-biling) polegające na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

Rozliczenia ilości energii, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje sprzedawcy, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Wytwórca w mikroinstalacji inny niż prosument energii odnawialnej nie podlega rozliczeniom uwzględniającym opusty. Rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji odbywają się zgodnie z Taryfą OSD, natomiast rozliczenia związane z umową sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dokonywane są na podstawie stawek umownych.

 

Obowiązek informacyjny wytwórców w mikroinstalacji

Prosument energii odnawialnej oraz Wytwórca w mikroinstalacji niebędący prosumentem energii odnawialnej zobowiązani zostali do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r.

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (ENERGA-OPERATOR SA), do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja:

w terminie 14 dni o:

 • zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub łącznej mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Powiadomienia dokonuje się poprzez złożenie Zgłoszenia aktualizacji mikroinstalacji. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www,
 • trwającym dłużej niż 30 dni zawieszeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
 • zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Dodatkowo wytwórcy niebędący prosumentami, wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego w terminie 14 dni od dnia zdarzenia informują o:

 • wytworzeniu po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji,
 • zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji,

w terminie 45 dni o:

 • zawieszeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji trwającym od 30 dni do 24 miesięcy,
 • zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Wzory oświadczeń określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej.

 

Informacje dodatkowe

Sprzedawca zobowiązany 

OSD w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku, odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Obowiązki i uprawnienia związane z zakupem energii z mikroinstalacji i określone w ustawie o OZE przysługują sprzedawcy zobowiązanemu, chyba że rozliczenia dokonuje sprzedawca wybrany przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie umowy kompleksowej, bądź w przypadku Wytwórcy w mikroinstalacji niebędącego prosumentem energii odnawialnej na podstawie umowy sprzedaży.

Opust

Sprzedawca wybrany przez prosumenta energii odnawialnej, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 1. większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 2. nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Rozliczenia ilości energii, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje sprzedawcy, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.
Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, prosument energii odnawialnej nie uiszcza:

 1. na rzecz sprzedawcy, opłat z tytułu jej rozliczenia;
 2. opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

Zmiana sprzedawcy 

Dla prosumentów energii odnawialnej chcących rozliczać się według zasady opustu, sprzedawcą energii elektrycznej może być sprzedawca zobowiązany lub wybrany sprzedawca, posiadający podpisaną GUD-k z ENERGA-OPERATOR SA.

Opłata OZE

Jako płatnik opłaty OZE, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE w szczególności informację o: 

 1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE,
 2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego środki z tytułu opłaty OZE należne za dany okres rozliczeniowy, w terminie do dwudziestego pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r., zgodnie z nowelizacją Ustawy OZE.

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii 

Zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, wykorzystujących wyłącznie OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych. Może być wspomagany magazynem energii wytworzonej.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl