Flaga UE

Tymczasowe podłączenie do sieci

Złożenie wniosku z załącznikami


Warunki tymczasowego podłączenia do sieci:

  • podłączenie do sieci niskiego napięcia,
  • podłączenie na czas określony nie dłuższy niż 7 dni,
  • brak konieczności realizacji inwestycji po stronie Operatora na potrzebę przyłączenia tymczasowego.

 

Do wniosku "Zgłoszenie tymczasowego podłączenia do siec nN" należy dołączyć:

- szkic sytuacyjny, określający usytuowanie podłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów

Oświadczenie o Gotowości Podłączanej Instalacji 

 

Wypełniony Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do właściwego terytorialnie (dla miejsca przyłączenia) Punktu Obsługi Przyłączeń w następujący sposób:

- osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń

lub

- drogą pocztową na adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl