Flaga UE

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA składamy wówczas, gdy:

  • planujemy zakup terenu/obiektu i przed nabyciem nieruchomości chcemy zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą.
  • planujemy inwestycję budowlaną - budowy, rozbudowy/ przebudowy lub remontu, która uwzględnia realizację także przyłączenia do sieci energetycznej,
  • organ administracji architektonicznej lub nadzór budowlany wymaga przedstawienia przedmiotowego oświadczenia. 

Wypełniony Wniosek wraz z planem sytuacyjnym należy dostarczyć do właściwego terytorialnie (dla miejsca przyłączenia) Punktu Obsługi Przyłączeń w następujący sposób:

  • osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń 
    lub
  • drogą pocztową na adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń 
    lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail Punktu Obsługi Przyłączeń (do e-maila należy dołączyć zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami – skany w formacie PDF, o wielkości pojedynczego załącznika max. 3 MB). Złożenie wniosku drogą elektroniczną zastępuje złożenie wniosku w wersji papierowej.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie złożonego wniosku wynosi do 14 dni. Oświadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej lub w Punktach Obsługi Przyłączeń.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl