Cennik usług pozataryfowych - dodatkowych

Cennik dotyczy usług pozataryfowych świadczonych na zasadach komercyjnych przez jednostki organizacyjne ENERGA–OPERATOR SA, wykonywanych na zlecenie klientów przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się na ich majątku.

Usługi zawarte w Cenniku są pogrupowane tematycznie. Usługi niewyszczególnione w Cenniku z uwagi na duże zróżnicowanie zakresów prac podlegają wycenie indywidualnej.

Wszelkie ceny podane w niniejszym Cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Aby skorzystać z naszej oferty prosimy o wypełnienie zlecenia i dostarczenie go (lub przesłanie faksem bądź e-mailem) do najbliższego Oddziału. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działów Zarządzania Eksploatacją lub  (wykaz danych teleadresowych)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Usługi w sieci SN. NN i instalacji elektrycznych

Lp.

Wyszczególnienie

Cena za usługę

[zł]

1.

Wymiana gniazda/podstawy bezpiecznikowej w bezpośrednim układzie pomiarowym

152,00

2.

Wymiana wkładki bezpiecznikowej nN w instalacji abonenckiej (klienta)

152,00

3.

Wymiana tablicy licznikowej w bezpośrednim układzie pomiarowym

294,00

4.

Wymiana/montaż półpośredniego lub pośredniego licznika będącego własnością klienta

327,00

5.

Montaż tablicy licznikowej wraz z przewodami w bezpośrednim układzie pomiarowym

1 029,00

6.

Wymiana przewodów w bezpośrednim układzie pomiarowym

480,00

7.

Wymiana przekładnika prądowego nN lub napięciowego (SN, nN)/szt.

919,00

8.

Wymiana listwy kontrolno-pomiarowej w układzie pomiarowym

546,00

9.

Wymiana zabezpieczenia obwodu napięciowego w układzie pomiarowym

480,00

10.

Wymiana przewodów w obwodzie wtórnym przekładnika prądowego nN

480,00

11.

Przebudowa układu pomiarowego nN

919,00

12.

Przebudowa układu pomiarowego SN

1 796,00

13.

Przebudowa układu pomiarowego WN

2 673,00

14.

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji, urządzeń odbiorczych lub wewnętrznej linii zasilającej

349,00

15.

Sprawdzenie kierunku wirowania faz w instalacji nN

184,00

16.

Przełożenie niezgodnych faz w instalacji nN (bezpośredni układ pomiarowy)

184,00

17.

Odczyt na indywidualne żądanie -bezpośredni (maksymalnie 3 rejestry na dzień wykonania odczytu)

114,00

18.

Odczyt na indywidualne żądanie -zdalny (1 profil za okres nie dłuży niż 12 miesięcy)

77,00

19.

Wypożyczenie licznika na okres nie dłuży niż 2 miesiące

877,00

20.

Wypożyczenie przekładnika na okres nie dłuży niż 2 miesiące

877,00

21.

Montaż licznika LZO 1 fazowy na życzenie odbiorcy

256,00

22.

Montaż licznika LZO 3 fazowy na życzenie odbiorcy

267,00

23.

Montaż licznika 1 fazowego przedpłatowego na życzenie odbiorcy

447,00

24.

Montaż licznika 3 fazowego przedpłatowego na życzenie odbiorcy

594,00

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena przy odległości

w km od bazy [zł]

0 – 15

16 – 30

1.        

Pomiar i analiza parametrów energii elektrycznej w instalacji nN przy pomocy rejestratora

415,00

472,00

2.        

Identyfikacja uszkodzenia w instalacji odbiorcy

219,00

276,00

3.        

Sprawdzenie zgodności faz w sieci abonenckiej SN

168,00

225,00

4.        

Przełożenie niezgodnych faz w sieci abonenckiej SN

168,00

225,00

5.        

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

- pierwszy pomiar

- każdy następny pomiar

 

80,00

8,00

 

150,00

8,00

6.        

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń:

- pierwszy pomiar

- każdy następny pomiar

 

90,00

18,00

 

160,00

18,00

7.        

Pomiar skuteczności ochrony odgromowej:

- pierwszy pomiar

- każdy następny pomiar

 

90,00

18,00

 

160,00

18,00

8.        

Pomiar rezystancji uziemienia:

- pierwszy pomiar

- każdy następny pomiar

 

90,00

18,00

 

160,00

18,00

9.        

Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora, na zlecenie podmiotu niebędącego odbiorcą.

93,00

144,00

Podane ceny zawierają wyłącznie koszty robocizny i transportu. Przy zastosowaniu materiałów dla danej usługi należy cenę powiększyć o koszt materiałów(wg dowodów RW) z doliczeniem kosztów zaopatrzenia.

Pozostałe usługi

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka za usługę [zł]

1.        

Lokalizacja uszkodzenia linii kablowej nN

1 481,00

2.        

Trasowanie i identyfikacja linii kablowej nN i SN

658,00

3.        

Lokalizacja uszkodzenia linii kablowej SN

2 017,00

4.        

Badanie podstawowe linii kablowej SN

996,00

5.        

Pomiary diagnostyczne linii kablowej SN

2 900,00

6.        

Pomiary elektryczne transformatorów  rozdzielczych  do 1,6 MVA.

418,00

7.        

Pełne pomiary elektryczne transformatorów  od 1,6 MVA do 100 MVA.

2 042,00

8.        

Pomiary elektryczne transformatorów uziem. i dławików

1 114,00

9.        

Badanie przekładników napięciowych 110 kV

1 114,00

10.    

Pomiar prądów ziemnozwarciowych

1 114,00

11.    

Pomiar napięć rażeniowych dotykowych stacji lub słupa SN

418,00

12.    

Pomiar napięć rażeniowych dotykowych stacji WN/SN

3 343,00

13.    

Przegląd okresowy wyłącznika WN                                       

2 786,00

14.    

Przegląd okresowy wyłącznika SN

1 114,00

15.    

Przegląd okresowy odłącznika WN

1 114,00

16.    

Przegląd okresowy sprężarki (10 atm)

1 114,00

17.    

Przegląd okresowy sprężarki (160 atm).

1 671,00

18.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 63 kVA

2 228,00

19.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 100 kVA

2 507,00

20.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 160 kVA

2 786,00

21.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 250 kVA

3 343,00

22.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 400 kVA

3 900,00

23.    

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 630 kVA

4 457,00

24.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu do 25km

690,00

25.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu od 25km do 50km

980,00

26.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu powyżej 50km

1 350,00

27.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu do 25km

1 350,00

28.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu od 25km do 50km

1 950,00

29.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu powyżej 50km

2 650,00

30.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu do 25km

830,00

31.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu od 25km do 50km

1 120,00

32.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu powyżej 50km

1 500,00

33.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu do 25km

1 650,00

34.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu od 25km do 50km

2 200,00

35.    

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu powyżej 50km

2 800,00

Do ceny netto należy doliczyć koszty użytych do konserwacji materiałów i części zamiennych

Usługi specjalistyczne laboratorium

Lp.

Rodzaj i zakres usługi

Cena

[zł]

J.m.

1.        

Badanie sprzętu elektroizolacyjnego

1.1

Kalosze, półbuty i rękawice dielektryczne

28,00

zł/szt.

1.2

Drążki, wskaźniki i uzgadniacze faz

42,00

zł/szt.

1.3

Chodnik dielektryczny

49,00

zł/szt.

2.        

Badanie oleju transformatorowego

2.1

Analiza sprawdzająca oleju transformatorowego obejmuje określenie wyglądu, obecności wody wydzielonej i pomiar napięcia przebicia oleju

160,00

zł/analizę

2.2

Analiza skrócona oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz pomiar rezystywności oleju

230,00

zł/analizę

2.3

Analiza pełna oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz oznaczenie liczby kwasowej, temperatury zapłonu, zawartości wody rozpuszczonej i współczynnika strat dielektrycznych oleju

468,00

zł/analizę

2.4

Oznaczanie wody rozpuszczonej w oleju metodą Karla Fischera

162,00

zł/analizę

2.5

Oznaczanie PCB metodą przesiewową

259,00

zł/analizę

2.6

Oznaczenie całkowitej zawartości gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) metodą chromatografii gazowej

623,00

zł/analizę

Uzgodnienia branżowe

Uzgodnienia branżowe projektów zagospodarowania terenu.

Lp.

Miara dokumentacji

Cena
za pierwszy arkusz
[zł]

Cena za
kolejny
arkusz
[zł]

Skala 1:1000

Skala 1:2000

1.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A4,
skala 1:500

84,00

11,00

x 1,5

x 3

2.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A3,
skala 1:500

95,00

22,00

x 1,5

x 3

3.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A2,
skala 1:500

117,00

44,00

x 1,5

x 3

4.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A1,
skala 1:500

161,00

88,00

x 1,5

x 3

5.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A0,
skala 1:500

249,00

176,00

x 1,5

x 3

6.        

formaty niestandardowe:
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego

-

11,00

x 1,5

x 3

Uzgodnienia podkładów mapowych do celów projektowych w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Lp.

Miara dokumentacji

Cena 
za pierwszy arkusz
[zł]

Cena za 
kolejny 
arkusz
[zł]

Skala 1:1000

Skala 1:2000

1.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A4, 
skala 1:500

56,00

11,00

x 1,5

x 3

2.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A3, 
skala 1:500

67,00

22,00

x 1,5

x 3

3.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, 
skala 1:500

89,00

44,00

x 1,5

x 3

4.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, 
skala 1:500

133,00

88,00

x 1,5

x 3

5.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, 
skala 1:500

221,00

176,00

x 1,5

x 3

6.        

formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego

-

11,00

x 1,5

x 3

Pozostałe uzgodnienia wymagające weryfikacji w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Lp

Miara dokumentacji

Cena za pierwszy arkusz
[zł]

Cena za kolejny arkusz
[zł]

1.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A4

56,00

11,00

2.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A3

67,00

22,00

3.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A2

89,00

44,00

4.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A1

133,00

88,00

5.        

za pierwszy arkusz formatu ≤ A0

221,00

176,00

6.        

formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego

-

11,00

Informacje dodatkowe:

  • Opłacie nie podlegają sprawy uzgadniane na naradach koordynacyjnych w starostwach powiatowych oraz wpływające za pośrednictwem tych narad.
  • Opłacie nie podlegają dokumenty urzędowe otrzymywane w drodze postępowania administracyjnego (m.in. zawiadomienia, postanowienia, decyzje o warunkach zabudowy lub inne dokumentów dostarczanych do ENERGA-OPERATOR w trybie administracyjnym)
  • Opłacie nie podlegają sprawy związane z usuwaniem awarii przez inne branże, wymagające weryfikacji infrastruktury ENERGA-OPERATOR w pobliżu miejsca awarii
  • Opłatę należy obliczać dla całości do całości arkusza, a nie obszaru zajmowanego przez mapę na danym arkuszu.


Do pobrania:

Zlecenie wykonania usługi (format docx)

Zlecenie wykonania usługi - uzgodnienie branżowe (format docx)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl