Jak czytać fakturę?

Zapoznaj się z opisem najważniejszych elementów faktury za usługi dystrybucji.

Na fakturze znajdują się:

dane odczytowe, czyli ilość zużytej energii elektrycznej we wskazanym okresie (od – do),

opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą OSD, do których należą:

 • koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej)- opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata sieciowa stała.
 • koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii elektrycznej) - opłata jakościowa, opłata sieciowa zmienna, opłata OZE.

Na koniec nalicza się podatek VAT od całości.

faktura oze www pop

Objaśnienia:

 1. Numer Klienta
 2. Numer i adres PPE (Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi punktami poboru energii).
 3. Moc umowna (Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy dystrybucyjnej).
 4. Grupa taryfowa (określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej (gospodarstwo domowe/firma). 
Zasady kwalifikowania do grup taryfowych

Grupy taryfowe

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych

A

odbiorcy zasilani z sieci wysokiego napięcia elektroenergetycznych, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną

B

odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia z podziałem na moc umowną.

Oferta dla firmy

C

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym nie większym od 63 A

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym większym od 63 A

Oferta dla domu

G

Odbiorcy niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczna zużywaną na potrzeby m.in. gospodarstw domowych, domków letniskowych, akademików, garaży i innych wskazanych w Taryfie

R

Odbiorcy przyłączani do sieci niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacja za zgodą Operatora nie są wyposażone w układy pomiarowo – rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności:

a) Silników alarmowych

b) Stacji ochrony katodowej gazociągów

c) Oświetlenia reklam

d) Krótkotrwałego poboru energii   elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok

 1. Energia czynna Całodobowa/strefowa – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa).
 2. Numer licznika.
 3. Zużycie (ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim).
 4. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej: 
  • opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą; 
  • opłata sieciowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego); 
  • opłata sieciowa zmienna całodobowo - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania. 
  • opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; 
  • opłata OZE – jest opłatą zmienną, zależną jednak od ilości zużytej energii i związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
  •opłata kogeneracyjna – jest ustawowa opłata wspierająca ekologiczne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Opłata kogeneracyjna jest doliczana do opłat za dystrybucję (przesyłanie) energii elektrycznej. Wysokość tej opłaty zależy od zużycia energii elektrycznej i jest doliczana do każdej kWh. Opłata obowiązuje od 25.01.2019.
  • opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl