Flaga UE

Jak czytać fakturę za usługi dystrybucji?

Zapoznaj się z opisem poszczególnych elementów faktury.

Na fakturze znajdują się:

DANE ODCZYTOWE - informują o ilości pobranej energii elektrycznej we wskazanym na fakturze okresie (od – do).

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - opłaty naliczane są zgodnie z Taryfą - ENERGA-OPERATOR SA.

Dzielimy je na:

 • opłaty stałe - niezależne od zużycia energii elektrycznej - opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata sieciowa stała.
 • opłaty zmienne - zależne od ilości zużytej energii elektrycznej – opłata sieciowa zmienna, opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna, opłata mocowa

Na koniec nalicza się podatek VAT od całości.

2021 faktura

Objaśnienia:

 1. Numer Klienta

 2. PPE- Punkt Poboru Energii.

  o Numer PPE - jest to indywidualny numer identyfikujący punkt poboru energii.

  o Adres PPE - jest to miejsce gdzie dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. W przypadku gdy pod jednym adresem jest więcej urządzeń pomiarowych, mają one odrębne numery PPE.

 3. Moc umowna - moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy dystrybucyjnej.

 4. Grupa taryfowa - określa, według jakich stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej. Szczegółowe kryteria klasyfikacji poszczególnych odbiorców można znaleźć w Taryfie - ENERGA-OPERATOR SA.
Zasady kwalifikowania do grup taryfowych

Grupa taryfowa

Kryteria kwalifikowania

  A

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

  B

B2x

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o mocy umownej większej niż 40 kW.

B1x

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW.

  C

C2x

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym większym od 63 A.

C1x

Odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym nie większym od 63 A.

  G

Odbiorcy niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczna zużywaną na potrzeby m.in. gospodarstw domowych, domków letniskowych, akademików, garaży i innych wskazanych w Taryfie - Energa-Operator S.A.

  R

Odbiorcy przyłączani do sieci niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacja za zgodą Operatora nie są wyposażone w układy pomiarowo – rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności:
a) silników syren alarmowych
b) stacji ochrony katodowej gazociągów
c) oświetlenia reklam
d) krótkotrwałego poboru energii   elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok.

 1. Energia czynna  – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie). Rozliczenie może odbywać się z podziałem na strefy lub bez- całodobowo . Szczegółowy opis można znaleźć w Taryfie - ENERGA-OPERATOR SA.

 2. Numer licznika.

 3. Zużycie - stanowi iloczyn wielkości mnożnej oraz różnicy pomiędzy wskazaniem bieżącym i poprzednim.

 4. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej*:

  o opłata abonamentowa– odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą. Jej wysokość zależy od: grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego (jednomiesięczny lub dwumiesięczny), sposobu odczytu licznika (zdalny lub fizyczny).

  o opłata sieciowa stała - odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych. Dla taryf G1x - jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego) oraz wybranej grupy taryfowej. W pozostałych taryfach– uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.

  o opłata sieciowa zmienna - odzwierciedla koszty dystrybucji energii za pomocą sieci elektroenergetycznej. Jest zależna od ilości pobranej energii.

  o opłata jakościowa - odzwierciedla koszty utrzymania odpowiednich standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Jest zależna od ilości pobranej energii.

  o opłata OZE - związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jest zależna od ilości pobranej energii. Opłata ustawowa, obowiązuje od 01.07.2016.

  o opłata kogeneracyjna - wspiera wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to proces, w którym jednocześnie wytwarza się ciepło i prąd. Jest zależna od ilości pobranej energii. Opłata ustawowa, obowiązuje od 25.01.2019.

  o opłata przejściowa - opłata związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki. Jest niezwiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Dla taryf G1x jej wysokość zależy od wielkości zużycia rocznego. W pozostałych taryfach uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.

  o opłata mocowa - opłata ta wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii, którzy zobowiązani są do utrzymywania dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz podmiotów, które zobowiązały się do obniżenia poboru mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego. Opłata ustawowa, obowiązuje od 01.01.2020.

  *Odbiorcom w grupie taryfowej R opłata abonamentowa nie jest naliczana.
  *W rozliczeniach silników syren alarmowych w grupie taryfowej R nie jest naliczana opłata abonamentowa, opłata sieciowa stała oraz opłata przejściowa.

  Szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucji znajdują się w Taryfie - ENERGA-OPERATOR SA.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl