Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.9.11.2020.JSz z dnia 14 stycznia 2021 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok.

Uwaga: Zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9184,Wazna-informacja-dla-dystrybutorow-energii-elektrycznej.html?search=10416639940), od dnia 1 stycznia 2021 r. ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od obowiązującej w danym okresie wersji Taryfy:
1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
- 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (*);
- 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (*);
- 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej (*);
- 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej (*);
- 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) (**).

(*) zgodnie z zapisami art. 8 pkt 8 lit b Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, od dnia 19 czerwca 2021 roku w sposób ryczałtowy rozliczani są także odbiorcy:

  • zaliczeni przez przedsiębiorstwo energetyczne do odrębnej grupy taryfowej utworzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, których instalacje, za zgodą tego przedsiębiorstwa, nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, celem zasilania, w szczególności silników syren alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów oraz oświetlania reklam, a także w przypadku krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok, tj. odbiorcy rozliczani w grupie taryfowej R
  • - zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej niż 16 kW, tj. odbiorcy rozliczani w grupach taryfowych C11, C11em, C12a, C12b, C12w, C11o oraz C12o zamawiający moc umowną nie większą niż 16 kW

(**) zgodnie z zapisami art. 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2021 poz. 1505), na potrzeby obliczania wysokości opłaty mocowej dla odbiorców zasilanych z sieci wysokiego napięcia, od dnia 1 października 2021 roku, stosuje się współczynniki korygujące wskazane w art. 70a Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (przepis wprowadzony przez art.1 pkt. 45 Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw).

Zobacz także:

Archiwum

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl