Flaga UE

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy

Zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię elektryczną przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz prawo odbiorców do wyboru sprzedawcy określają:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne,
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Zgodnie z powyższymi regulacjami wszyscy Odbiorcy mają prawo do zmiany sprzedawcy, czyli zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest przywilejem, a nie obowiązkiem Odbiorcy, więc jeżeli Odbiorca nie podejmie obecnie decyzji o zmianie sprzedawcy, nie oznacza to rezygnacji z tego prawa w przyszłości.

Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci ENERGA-OPERATOR SA, która pełni funkcję Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) lub Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-k) zawartej z ENERGA-OPERATOR SA.

Krok 1: Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą

Odbiorca zawiera z wybranym sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, posiadającym zawarte odpowiednio umowy GUD lub GUD-k z ENERGA-OPERATOR SA.

Lista sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA posiada zawarte Generalne Umowy Dystrybucji (GUD i GUD-k) znajduje się tutaj.

Krok 2: Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy

Odbiorca lub upoważniony przez niego sprzedawca zobowiązany jest wypowiedzieć umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym sprzedawcą.

Krok ten nie dotyczy sytuacji, gdy Odbiorca nie miał wcześniej podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej ani umowy kompleksowej.

Krok 3: Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD

W przypadku zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, Odbiorca musi zawrzeć z ENERGA-OPERATOR SA umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić:

 • poprzez złożenie oświadczenia woli Odbiorcy, który posiadał dotychczas obowiązującą umowę kompleksową, z zachowaniem obowiązujących w tej umowie kompleksowej warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia tej umowy kompleksowej, w tym zakresie nie są sprzeczne z Taryfą OSD oraz wzorem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Oświadczenie to Odbiorca składa upoważnionemu przez siebie sprzedawcy, który w jego imieniu dokona powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA,
 • poprzez złożenie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji wraz z załącznikami, który należy:
 1. wysłać pocztą na adres ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, lub
 2. e-mailem na adres: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek – skany w formacie PDF), lub
 3. złożyć osobiście w Oddziale ENERGA-OPERATOR SA.

Odbiorca może również upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji w jego imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Krok 4: Powiadomienie OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu własnym oraz Odbiorcy, powiadamia ENERGA-OPERATOR SA o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, nie późniejszym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia powiadomienia.

Powiadomienie składa się, poprzez dedykowany system informatyczny ENERGA-OPERATOR SA, nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wejścia w życie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Krok 5: Weryfikacja przez OSD zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej

ENERGA-OPERATOR SA w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia od sprzedawcy, dokonuje weryfikacji poprawności i kompletności zgłoszenia oraz informuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z wnioskowaną datą.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien spełniać wymagania określone w IRiESD na dzień powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Obowiązek dostosowania układu do wymagań spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego, którym w przypadku większości odbiorców w gospodarstwie domowym jest OSD.

Krok 6: Rozliczenie końcowe

OSD dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i przekazuje dane dotychczasowemu sprzedawcy oraz nowemu sprzedawcy. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej będzie otrzymywał dwie faktury:

 • za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej od ENERGA-OPERATOR SA,
 • za sprzedaż energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę kompleksową będzie otrzymywał od wybranego przez siebie sprzedawcy jedną fakturę - za sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl