Zasady i warunki zmiany sprzedawcy

Zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię elektryczną przez przedsiębiorstwa energetyczne określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży.

Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4  ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją energii elektrycznej (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Świadczenie usług dystrybucji energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tej usługi i zapewnia dostarczanie energii elektrycznej zakupionej od wybranego sprzedawcy.

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – część szczegółowa: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Pierwsza zmiana sprzedawcy:

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego i zgłasza operatorowi nową umowę sprzedaży do realizacji.
 2. W zależności od wielkości zużycia energii przez odbiorcę zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
 3. Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.

Kolejna zmiana sprzedawcy:

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy i zgłasza operatorowi nową umowę sprzedaży do realizacji.
 2. Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.

 

Sprzedawca z urzędu:

Informujemy, że na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu jest spółka ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

„Sprzedawca z urzędu" - Przedsiębiorstwo Energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

 

Sprzedawca zobowiązany:

Dane sprzedawcy zobowiązanego wyznaczonego na okres od 1 stycznia 2017 r.:

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

Lista sprzedawców Rezerwowych

Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej:

 1. ENERGA-OBRÓT S.A.

  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dla-domu/formularze

  https://www.energa.pl/dla-firmy/formularze


Lista Sprzedawców zawierających umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (rezerwowa umowa kompleksowa) z odbiorcami w gospodarstwach domowych - stan na dzień 19 czerwca 2019 r.:

 1. ENERGA-OBRÓT SA
  al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

  https://www.energa.pl/dla-domu/formularze


 2. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
  ul. Heweliusza 11 , 80-890 Gdańsk

  https://www.fortum.pl/

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl