Flaga UE
Pomiar pewny, jak w liczniku Energa-Operator

Pomiar pewny, jak w liczniku Energa-Operator

Liczniki energii elektrycznej stosowane przez Energa-Operator, nie tylko spełniają wymagania UE, ale ich modele są również dodatkowo badane laboratoryjnie, przed masowym montażem na sieci. Ich dostawcami są producenci wywodzący się z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystko to sprawia, że pomiar dokonywany przez liczniki Energa-Operator jest pewny, jak w banku, a sytuacje nieprawidłowe, należą do niezwykle rzadkich.

- Normy Unii Europejskiej

Liczniki użytkowane przez Energa-Operator są wprowadzone do eksploatacji na podstawie oceny zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (certyfikat MID). Celem Dyrektywy, zwanej potocznie MID (Measuring Instruments Directive), jest ujednolicenie kryteriów dotyczących przyrządów pomiarowych na terenie Unii Europejskiej. Zawiera ona m.in. wytyczne, co do niezbędnej dokładności pomiarów energii elektrycznej. Każdy licznik schodzący z taśmy produkcyjnej jest poddawany bardzo dokładnej kontroli jakości (ocena zgodności MID) i tylko te, które otrzymały wynik pozytywny, mogą być instalowane na sieci.

- Dodatkowa weryfikacja i sprawdzeni dostawcy

Użytkowane przez Energa-Operator modele liczników, przed ich masowym montażem u klientów, sprawdzane są dodatkowo przez inżynierów Energa-Operator zarówno laboratoryjnie, jak i testowo na sieci. Testy obejmują m.in. weryfikację dokładności dokonywanych pomiarów, a w przypadku liczników zdalnego odczytu również jakości i bezpieczeństwa komunikacji. Producentami montowanych przez Energa-Operator liczników zdalnego odczytu są firmy wywodzące się z Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Apator SA oraz Sagemcom Poland sp. z o.o.

- Legalizacja liczników

Liczniki wyprodukowane do końca 2023 r. podlegają, w przypadku Polski, wymianie lub odpowiedniemu sprawdzeniu z udziałem akredytowanego laboratorium metrologicznego, w okresach ośmioletnich. W wielu krajach UE okres legalizacyjny jest dłuższy dla tego samego rodzaju urządzeń. Na bazie doświadczeń eksploatacyjnych Energa-Operator, a także innych OSD, po przeprowadzeniu szeregu konsultacji z producentami oraz Prezesem Głównego Urzędu Miar, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, okres legalizacji liczników zdalnego odczytu produkowanych od 1 stycznia 2024 roku został prawnie wydłużony z 8 do 12 lat.

- Co robić, gdy rachunek wydaje się za wysoki

Na początku, także, aby uniknąć zbędnych kosztów związanych z badaniem licznika, warto przeanalizować inne niż działanie układu pomiarowego czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość opłat.

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, czy faktura nie obejmuje okresu dłuższego niż standardowy, wynikający z umowy ze Sprzedawcą energii elektrycznej. W sytuacji, w której faktura wystawiona została np. z opóźnieniem i dotyczy więcej niż jednego cyklu rozliczeniowego, zużycie energii będzie prawdopodobnie wyraźnie większe.

Wartość rachunku, oprócz zużycia energii elektrycznej, jest ściśle powiązana z aktualnie obowiązującymi u wybranego sprzedawcy energii elektrycznej stawkami za jej zakup, a także stawkami opłat za usługę dystrybucyjną. Ich ewentualna zmiana będzie miała wpływ na końcową kwotę na fakturze.

Przyczyną zawyżonego stanu zużycia energii na fakturze może być także błąd w jej wystawieniu, spowodowany np. błędem danych w systemie lub błędnym odczytem wskazań licznika przez inkasenta. Dlatego w przypadku faktur wynikających z umów kompleksowych oraz sprzedażowych (zawartych ze Sprzedawcą), reklamacje należy zgłosić do wybranego przez siebie Sprzedawcy energii elektrycznej, z którym zawarta została umowa.

Bezpośrednio do Energa-Operator należy zgłaszać reklamacje dot. faktur za dystrybucję, wystawianych przez Energa-Operator.

Przyczyną zwiększonego zużycia energii elektrycznej może być natomiast np. zmiana trybu życia, liczby osób zamieszkujących lokal, zakup nowych urządzeń, uszkodzenie instalacji elektrycznej lub zły jej rozdział.

Klienci Energa-Operator, u których zamontowany już został licznik zdalnego odczytu (czyli ponad 70% z nich / przeszło 2,4 miliona), mogą w celu przeanalizowania swojego zużycia energii, np. w określonych dniach i godzinach, skorzystać z aplikacji Mój Licznik dostępnej na stronie: https://energa-operator.pl/infrastruktura/liczniki-zdalnego-odczytu/ami.

- Badanie licznika

Liczników w sieci Energa-Operator jest obecnie ponad 3,3 miliona. Przy takiej skali nieprawidłowe działanie, któregoś z nich, choć nieczęste, jest możliwe. Jeżeli przeprowadzona analiza nie wskaże innych czynników zwiększonego zużycia energii i głównym podejrzanym pozostanie licznik, można zlecić jego badanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy klient, w przypadku wątpliwości co do pracy licznika, ma prawo do zażądania sprawdzenia prawidłowości działania tego urządzenia.

Klient może zwrócić się do Energa-Operator (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) o przeprowadzenie badania licznika, zarówno za pośrednictwem Sprzedawcy, jak i bezpośrednio m.in. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje lub infolinii pod numerem 801 404 404.

Sprawdzenie licznika może być zgodnie z decyzją klienta wykonane na miejscu, jak też i laboratoryjnie. Istnieje również możliwość wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego, we wskazanym przez odbiorcę laboratorium.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy badanie potwierdzi prawidłową pracę licznika, tj. nie wykaże nieprawidłowości, wszelkie koszty za weryfikację, na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfy (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/taryfa), ponosi klient.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania układu pomiarowego możliwe jest określenie odchylenia dokonywanych pomiarów od prawidłowych i skorygowanie na tej podstawie danych pomiarowych oraz wystawionych na ich podstawie korekt faktur dla klientów. Koszty związane ze sprawdzeniem układu pomiarowego i jego wymianą na nowy, w takim przypadku, ponosi Energa Operator, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Laboratorium Energa-Operator SA

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl