Flaga UE

Mikroinstalacja - informacje ogólne

Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Moc zainstalowana elektryczna wnioskowanej do podłączenia w trybie zgłoszeniowym mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu. W przypadku, gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).


Złóż wniosek elektronicznie

1. Należy wybrać i uzupełnić odpowiedni druk wniosku

2. Od 01 maja 2022 roku w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci w celu potwierdzenia zgodności konieczne jest okazanie certyfikatu wystawionego przez akredytowaną jednostkę, potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogów Ogólnego Stosowania, wystawionego na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

ENERGA-OPERATOR SA respektuje wykaz certyfikowanych urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Jeśli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się na liście certyfikowanych urządzeń dostępnej pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow, to nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu do zgłoszenia.

3. Należy wypełnić i przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy online

4. Uwaga! Klient, który złoży zgłoszenie, a mikroinstalacja nie została wybudowana, zostanie obciążony dodatkową opłatą za niezasadny przyjazd.


Zobacz również


przewodnik okladka


Informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki wraz ze spółkami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracował „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”. Broszura jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. W pracach uczestniczyła również spółka ENERGA-OPERATOR.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl