Flaga UE

Bonifikaty

Reklamacje z tytułu przerw w dostawie energii

Bonifikaty dla odbiorców w IV i V grupie przyłączeniowej przysługują w przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów* spowodowanych:

  • planowanymi pracami eksploatacyjnymi - w przypadku gdy przerwa jednorazowa przekracza 16 godzin lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 35 godzin.
  • awariami - w przypadku gdy przerw jednorazowa przekracza 24 godziny lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 48 godzin.

Bonifikaty z tytułu przekroczenia czasów przerw spowodowanych pracami planowanymi i awariami rozlicza się niezależnie.

Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I—III i VI dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde przekroczenie dopuszczalnych parametrów dostaw energii następuje z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach czynnikiem odpowiedzialnym może być stan instalacji w budynku odbiorcy.

*Dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych reguluje: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623, z późniejszymi zmianami,  §40 art.5).

Jak uzyskać bonifikatę z tytułu przerw w dostawie energii?

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej:

  • odbiorcy przyłączonemu do sieci o napięciu niższym niż 1 kV (np. gospodarstwa domowe) - bonifikaty udzielane są na indywidualny wniosek Odbiorcy,
  • pozostali odbiorcy – podłączeni do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – bonifikata udzielana będzie bez konieczności składania wniosku.

Bonifikata wypłacana jest w formie noty uznaniowej.

Reklamacje z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców

Szczegółowe zasady przyznawania oraz naliczania bonifikat znajdują się w Taryfie - ENERGA-OPERATOR SA.

Reklamacje z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej

Szczegółowe zasady przyznawania oraz naliczania bonifikat znajdują się w Taryfie - ENERGA-OPERATOR SA.

Jak złożyć wniosek o bonifikatę?

Wniosek pobrany z naszej strony internetowej można złożyć:

  • elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego – w typie zgłoszenia wybrać: „Bonifikaty i odszkodowania” oraz załączyć skan wypełnionego i podpisanego wniosku;
  • drogą pocztową lub elektroniczną na wskazany we wniosku adres;
  • osobiście w Oddziale ENERGA-OPERATOR S.A.

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikaty znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energię elektryczną.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl