Bonifikaty

Reklamacje z tytułu przerw w dostawie energii

Zgodnie z Prawem Energetycznym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego za przerwy w dostawach energii przysługuje bonifikata, wypłacana w formie noty uznaniowej. Bonifikaty przysługują Odbiorcom w przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw spowodowanych:

  • planowanymi pracami eksploatacyjnymi w przypadku gdy przerwa jednorazowa przekracza 16 godzin lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 35 godziny.
  • awariami, w przypadku gdy przerw jednorazowa przekracza 24 godziny lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 48 godzin.

Bonifikaty z tytułu przekroczenia czasów przerw spowodowanych pracami planowanymi i awariami rozlicza się niezależnie.

Jak uzyskać bonifikatę?

Dla klientów indywidualnych (Odbiorców – przyłączonych do sieci o napięciu niższym niż 1 kV (np. gospodarstwa domowe)) bonifikaty udzielane są na indywidualny wniosek Odbiorcy. Wniosek o bonifikatę można zgłosić nie tylko listownie, ale także elektronicznie za pomocą formularza. W przypadku korespondencji elektronicznej, należy dołączyć podpisany zeskanowany wniosek pobrany z naszej strony internetowej.

Dla pozostałych Odbiorców – podłączonych do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – bonifikata udzielana będzie bez konieczności składania wniosku.

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikaty znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energię elektryczną
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000503/O/D20190503.pdf

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl