Bonifikaty

Reklamacje z tytułu przerw w dostawie energii

Zgodnie z Prawem Energetycznym i Rozporządzeniem Systemowym za przerwy w dostawach energii przysługuje bonifikata, wypłacana w formie noty uznaniowej. Bonifikaty przysługują Odbiorcom w przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw spowodowanych:

  • planowanymi pracami eksploatacyjnymi w przypadku gdy przerwa jednorazowa przekracza 16 godzin lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 35 godziny.
  • awariami, w przypadku gdy przerw jednorazowa przekracza 24 godziny lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 48 godzin.

Bonifikaty z tytułu przekroczenia czasów przerw spowodowanych pracami planowanymi i awariami rozlicza się niezależnie.

Jak uzyskać bonifikatę?

Dla klientów indywidulanych (gospodarstwa domowe) bonifikaty udzielane są na indywidulany wniosek Odbiorcy. Wniosek o bonifikatę można zgłosić nie tylko listownie, ale także elektronicznie za pomocą formularza. W przypadku korespondencji elektronicznej, należy dołączyć podpisany i zeskanowany wniosek pobrany z naszej strony internetowej

Dla pozostałych Odbiorców – podłączonych do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – bonifikata udzielana będzie bez konieczności składania wniosku.

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikat znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/tagi/49,bonifikaty.html 

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl