Flaga UE

Przyłączenie odbiorcy energii

Etap: Realizacja umowy o przyłączenie

Umowa inwestycyjna i bezinwestycyjna

dzialania

1) Proces bezinwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna nie wymaga budowy przyłącza)


2) Proces inwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna wymaga budowy przyłącza)

 

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, rozpoczyna się proces realizacji przyłączenia, który składa się, w zależności od rodzaju umowy z etapów takich jak:

Po stronie ENERGA-OPERATOR SA

  • realizacji dokumentacji projektowej przyłącza
  • realizacji prac budowlano montażowych przyłącza
  • wydanie oświadczenia o wykonaniu przyłączenia

Po stronie Odbiorcy:

  • wniesienie zaliczki o ile to określa umowa
  • dostarczenie planu zagospodarowania działki lub terenu
  • dostarczenie do ENERGA-OPERATOR SA decyzji administracyjnej na budowę obiektu
  • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie po stronie Odbiorcy,
  • uregulowaniu opłaty za przyłączenie zgodnie z umową,
  • zgłoszeniu gotowości instalacji przyłączanej

Zazwyczaj realizacja umowy o przyłączenie trwa do 14 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Wniesienie opłaty za przyłączenie

Podmiot Przyłączany jest zobowiązany wnieść opłatę za przyłączenie lub jej część, w zależności od wybranego wariantu zapisów umowy, a po zakończeniu prac zobowiązany jest uregulować pozostałą część opłaty. Opłata naliczana jest według stawek Taryfy obowiązującej na dzień odbioru technicznego.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy przyłączeniowej nie wnoszą zaliczek na poczet opłaty za przyłączenie do sieci.

Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej – wymaga pozyskania pozwoleń, decyzji i opinii różnych urzędów administracji publicznej (m.in. Urzędów Miast, Gmin, Starostw, zarządców dróg, Lasów Państwowych, uzgodnień z firmami gazowniczymi, ciepłowniczymi, telekomunikacyjnymi). Jeśli trasa przyłącza biegnie przez tereny innych nieruchomości, konieczne jest również wyrażenie zgody przez ich właścicieli. Jeżeli nastąpi zmiana warunków, np. zmiana właściciela działek, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować ENERGA-OPERATOR SA poprzez złożenie takiej informacji na piśmie w Dziale Przyłączeń. Zmiany takie wymuszają zmiany w projekcie stanowiącym podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Na tym etapie należy dostarczyć do ENERGA-OPERATOR SA projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz decyzję administracyjną na budowę w zakresie obiektu w którym będzie znajdować się instalacji przyłączana.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ENERGA-OPERATOR SA). Budowa przyłącza i rozbudowa sieci, oświadczenie o gotowości sieci instalacji przyłączanej

Zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy przyłącza i niezbędnej rozbudowy sieci oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń, instalacji i/lub sieci elektroenergetycznych oraz budowa przyłącza i ewentualnie rozbudowa sieci w zakresie określonym w warunkach przyłączenia. ENERGA-OPERATOR SA wystawia również „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”. Dokument ten jest podstawą do zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej/ umowy kompleksowej. Oświadczenie to wydawane jest po przekazaniu do Działu Przyłączeń „Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej” przez Podmiot Przyłączany (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.energa-operator.pl oraz w Dziale Przyłączeń w Rejonie Dystrybucji). Termin, w którym ww. oświadczenie powinno być dostarczone jest określony na 14 dni po dokonaniu odbioru technicznego przez ENERGA-OPERATOR SA.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl