Aktualności

Wspieramy edukację

​Uczniom technikum elektrycznego w Malborku ENERGA-OPERATOR przyznała stypendia za dobre wyniki w nauce. Spółka co roku wspiera najlepszych uczniów i studentów kierunków energetycznych i elektrotechnicznych.

więcej

Szybsze usuwanie awarii i lepsza obsługa - takie cele zamierza osiągnąć ENERGA-OPERATOR dzięki reaktywacji rejonów dystrybucji. Zarząd spółki zdecydował, że na początek przywrócona zostanie działalność trzech rejonowych punktów przyłączeń.

więcej

9-osobowa grupa przedstawicieli słowackich OSD, m.in. z firm ZSD, SSE i VSD przyglądała się technicznym i organizacyjnym rozwiązaniom stosowanym w ENERGA-OPERATOR przy wdrażaniu systemu inteligentnego opomiarowania AMI.

więcej

Modułowy magazyn energii o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh, będący elementem wielkiego eksperymentu pod nazwą "Lokalny Obszar Bilansowania" został w środę 28 września oddany do użytku. Badania nad projektem odpowiedzą m.in. na pytania: czy "LOB" wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii, podniesie efektywność zarządzania energią i zwiększy elastyczność systemu dystrybutora.

więcej

Jedną z najważniejszych wartości ENERGA-OPERATOR SA jest zdrowie i życie jej pracowników oraz pracowników wszystkich podmiotów zewnętrznych, które wykonują prace na sieci elektroenergetycznej. W związku z tym opracowana została broszura dla wykonawców zewnętrznych, która obejmuje najważniejsze wymagania ENERGA-OPERATOR SA w obszarze bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2016r. rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii i naliczania opłaty OZE, przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną lub przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikiem opłaty OZE, które dostarczają energię elektryczną do odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci, mają obowiązek przekazać płatnikowi opłaty OZE, którym jest ENERGA-OPERATOR SA jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do obliczenia opłaty OZE w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którym jest miesiąc kalendarzowy.

więcej

ENERGA-OPERATOR przyjął model nowego kodu identyfikującego Punkt Poboru Energii, który będzie wykorzystywany w komunikacji ze Sprzedawcami energii elektrycznej. Zgodnie z wymaganiami Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI), nowy numer PPE oparty zostanie o międzynarodowy standard GS1, jednakowy dla wszystkich OSD. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl