Aktualności

ENERGA-OPERATOR jest jednym z liderów projektu UPGRID, którzy w ramach programu Unii Europejskiej HORIZON 2020 realizują w swoich krajach praktyczne demonstracje rozwiązań z zakresu SmartGrid. Jednym z najistotniejszych elementów wspólnych dla wszystkich lokalizacji jest dostępność systemu AMI, z którego dane mają posłużyć do budowy nowych funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią. Projekt zaplanowano na trzy lata, do 2017 roku.

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. - dalej "PZP") ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa i wdrożenie systemu monitoringu pojazdów GPS dla ENERGA-OPERATOR SA.

więcej

Projekt Energi-Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i może dostać 140 mln dofinasowania z UE. Spółka jest pierwszym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, której projekt uznany został jako kluczowy dla POIŚ i ma szansę ubiegać się o tak dużą dotację.

więcej

ENERGA-OPERATOR SA uruchomiła w roku 2014 proces prekwalifikacji technicznej materiałów i urządzeń stosowanych na sieci elektroenergetycznej spółki.

więcej

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2016r., na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA jako operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, na okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl